Algemene voorwaarden van BC5.


Bedrijfsgegevens:


KvK nummer : 52368122

BTW Nummer : NL215729560B01

E-Mail : info@BC5.nl

Adres : Burgemeester Colijnstraat 5

Postcode : 2771 GC te Boskoop

Telefoonnummer : 0172-232922


1. toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BC5 en op alle met BC5 aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 De internetsite BC5 richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

1.6 Onder "koper" dan wel "afnemer" wordt in de voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Classic Leveranciers in een contractuele relatie van welk aard dan ook staat of komt te staan. Dan wel een ieder die met Classic Leveranciers een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie BC5 een aanbieding doet, een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.7 BC5 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite BC5 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite, of op andere schriftelijke bevestigingen gericht aan de koper.

1.9 BC5 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Indien BC5 niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat BC5 het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten en de duur van de overeenkomst


2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven alsmede offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aankoop. Classic Leveranciers is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door BC5, met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding/offerte voor aanvaarding openstaat.

2.3 Een schriftelijk ontvangen orderbevestiging is bindend indien deze niet binnen zeven werkdagen schriftelijk is geannuleerd aan BC5. Wij vragen een handtekening voor akkoord, deze is niet verplicht en dient enkel en alleen om misverstanden te voorkomen.

2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in èèn van de volgende omstandigheden: – de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen, – een offerte door de koper is getekend en door BC5 is ontvangen ingeval door BC5 een op naam gestelde offerte is uitgebracht, – de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan BC5 via elektronische weg is verzonden en door BC5 is ontvangen.


– de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en hij wil ontvangen;
– een offerte door de koper is getekend en door BC5 is ontvangen ingeval door BC5 een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
– de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan BC5 via elektronische weg is verzonden en door BC5 is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat BC5 een orderbevestiging per e–mail heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e–mailadres.

2.7 Koper en BC5 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden en de schriftelijke opdrachten van BC5 zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e–mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Classic Leveranciers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die BC5 in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.4 Kennelijke (manipulatie–) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BC5 worden gecorrigeerd.

3.5 In geval van bezorgkosten, berekent BC5 bezorgkosten tot aan de franco grens. Bij bestellingen via onze internetsite worden verzendkosten in rekening gebracht conform de gemelde bedragen in het winkelmandje.

3.6 BC5 kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.


4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooruit worden betaald.

4.2 Vooruitbetaling d.m.v overschrijving geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op girorekening 5988757 t.n.v. BC5 te Boskoop.

4.3 Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

4.4 BC5 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.5 Bij weigeringen van zendingen zal bij de koper de gemaakte administratie– en verzendkosten in rekening gebracht worden.

5. Levering en leveringstijd


5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft BC5 ernaar om bestellingen die voor 16:00 ’s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 48 uur te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Classic Leveranciers kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Eventuele backorders (naleveringen) worden kosteloos nageleverd binnen enkele dagen. Na 5 werkdagen wordt de eventuele backorder geschrapt en ontvangt u een creditnota.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e–mail of telefonisch worden gemeld. Indien het bestelde niet op voorraad is kunnen wij op verzoek een alternatief zenden of dit gedeelte van de bestelling wordt nageleverd.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan 2000 euro. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat BC5 de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingrecht


6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met kopers die via de internetsite, telefonisch of andere elektronische vormen tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen vijf werkdagen na aflevering van het product in kwestie voor consumenten en bedrijven, mits er voldaan is aan de RMA procedure zoals beschreven in artikel 6.2. Zonder retournummer worden er geen producten retourgenomen.

6.2 Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken en gepersonifieerde producten. Iedere retourzending dient aangetekend en voldoende gefrankeerd verstuurd te worden naar het door Classic Leveranciers opgegeven postbusadres. Zendingen die hier niet aan voldoen zullen niet worden geaccepteerd en zijn dus onrechtmatig geretourneerd aan BC5.

6.3 Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, draagt BC5 zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen of het versturen van een creditnota van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus onderstaande kosten. Kosten retourzending Kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper. In geval van ophalen van de retour te zenden artikelen, worden de volledige koerierskosten in rekening van de koper gebracht. Vooraf wordt u ingelicht over de hoogte van dit bedrag, aangezien dit per geval kan verschillen.

6.4 Door het aftekenen van de vrachtbon, pakbon of andere vormen van bewijs van aflevering tekent u tevens voor acceptatie van de zending, mits er is voldaan aan de eisen gesteld in punt 6.1 en 6.2.


7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Classic Leveranciers is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.

7.3 De koper dient zelf zorg te dragen voor de geleverde producten tegen alle mogelijke calamiteiten zoals de verzekeringen met betrekking tot diefstal, brand en vermissing.


8. Garantie en aansprakelijkheid


8.1 BC5 garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 De onder 8.1 genoemde garantie geldt voor inktcartridges gedurende een periode van zes maanden na levering en voor tonercartridges gedurende een periode van twaalf maanden na levering. Voor overige printerbenodigdheden en originele producten zal BC5 garanties van producenten doorleveren aan de koper.

8.3 Het aankoopbewijs dan wel de orderbevestiging geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.4 BC5 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BC5.

8.5 BC5 is nimmer aansprakelijk voor gevolg– of bedrijfsschade, indirecte schade en winst– of omzetderving.

8.6 Indien BC5 om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.7 In het geval de koper via BC5 een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er van garantie geen sprake zijn indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BC5 op de fabrikant zijn verricht, – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd, of onleesbaar is gemaakt, – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.9 indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht BC5 zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.10 De garantie op uw printer wordt niet beïnvloed wanneer u een compatible of originele cartridge gebruikt.


9. Overmacht


9.1 In geval van overmacht is BC5 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie–)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom


10.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Persoonsgegevens


11.1 BC5 zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. BC5 neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en –wetgeving in acht.


12. toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BC5 of overeenkomsten gesloten met BC5 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of anders te bepalen door BC5, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Privacy statement


Algemeen


BC5 respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.


In deze privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. BC5 draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet en regelgeving de juiste meldingen bij de registratiekamer hebben plaatsgevonden.


Welke gegevens worden door BC5 verwerkt?


De gegevens die door BC5 worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling op de internetsite doet, deze gegevens betreffen uw identiteit en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van de site. Zo wordt het ip–adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van BC5.


versie 1. 24 mei 2011